آیا باید کودک مبتلا به لکنت را مثل سایر کودکان خود تربیت کنیم ؟

پیش آگهی لکنت زبان و سیر آن چگونه خواهد بود ؟
8 ژوئن 2018
برای کمک به کودک ما به عنوان والدین چه کارهایی را میتوانیم انجام دهیم .؟
8 ژوئن 2018

آیا باید کودک مبتلا به لکنت را مثل سایر کودکان خود تربیت کنیم ؟

آیا باید کودک مبتلا به لکنت را مثل سایر کودکان  خود تربیت کنیم ؟

تمام قوانین .مسیولیت ها .تشویق ها و محدودیت ها یی را که در مورد سایر کودکان به کار میبرید .برای فرزند مبتلا نیز اجرا کنید .او باید خود را مانند بقیه

همسن و سال های خود ببیند با این تفاوت که فقط گاهی لکنت پیدا میکند . البته در مواردی باید دقت بیشتری داشته باشید .

گاهی انتظارات خارج از توان از وی داشتن باعث افزایش فشار و تنش و در نتیجه تشدید لکنت او می شود . در کودکی که لکنت دارد . اختصاص دادن زمان کافی برای صحبت کردن وی احساس بهتری را در او ایجاد میکند .و میتواند لکنت او را کاهش دهد .

دیدگاه ها بسته شده است