آیا باید کودک مبتلا به لکنت را مثل سایر کودکان خود تربیت کنیم ؟

پیش آگهی لکنت زبان و سیر آن چگونه خواهد بود ؟
۱۸ خرداد ۱۳۹۷
برای کمک به کودک ما به عنوان والدین چه کارهایی را میتوانیم انجام دهیم .؟
۱۸ خرداد ۱۳۹۷

آیا باید کودک مبتلا به لکنت را مثل سایر کودکان خود تربیت کنیم ؟

آیا باید کودک مبتلا به لکنت را مثل سایر کودکان  خود تربیت کنیم ؟

تمام قوانین .مسیولیت ها .تشویق ها و محدودیت ها یی را که در مورد سایر کودکان به کار میبرید .برای فرزند مبتلا نیز اجرا کنید .او باید خود را مانند بقیه

همسن و سال های خود ببیند با این تفاوت که فقط گاهی لکنت پیدا میکند . البته در مواردی باید دقت بیشتری داشته باشید .

گاهی انتظارات خارج از توان از وی داشتن باعث افزایش فشار و تنش و در نتیجه تشدید لکنت او می شود . در کودکی که لکنت دارد . اختصاص دادن زمان کافی برای صحبت کردن وی احساس بهتری را در او ایجاد میکند .و میتواند لکنت او را کاهش دهد .

دیدگاه ها بسته شده است