بایستید و هورا بکشید
8 ژوئن 2018
به‌ توجه‌ خود نسبت‌ به‌ فرزند ادامه‌ دهید
8 ژوئن 2018

برای‌ اشیا اسم‌ بگذارید

برای‌ اشیا اسم‌ بگذارید

کودکان‌ حتی‌ پیش‌ از آنکه‌ بتوانند صحبت‌ کنند، قادرند بسیاری‌ چیزها ( برای‌ مثال‌ اجسام‌ مختلف‌ و رنگها) را درک‌ کنند. در این‌ سن‌ اگر به‌ او بگویید: عروسک‌ خرسی‌ سفیدت‌ را بیاور. او دقیقا می‌داند این‌ اسم‌ متعلق‌ به‌ کدام‌ اسباب ‌بازی‌اش‌ است. بنابراین‌ یکی‌ دیگر از وظایف‌ والدین‌ نامگذاری‌ انواع‌ رنگها ، اندازه‌ها و شکلها برای‌ تقویت‌ درک‌ کودک‌ است.

دیدگاه ها بسته شده است