برای درمان لکنت زبان کودک به چه درمانگری مراجعه کنیم ؟

کدام یک از مداخلات والدین میتواند باعث تشدید لکنت زبان گردد ؟
8 ژوئن 2018
تاخیر در گفتار کودکان
8 ژوئن 2018

برای درمان لکنت زبان کودک به چه درمانگری مراجعه کنیم ؟

برای درمان لکنت زبان کودک به چه درمانگری مراجعه کنیم ؟

لکنت و درمان ان یکی از حوزه های تخصصی کار گفتار درمانگران می باشد .در مواردی که فشارهای روانی موجود در روابط بین فردی .خانواده و … و در تشدید لکنت دخیل هستند لازم است مشاور ورانشناختی  یا روانپزشکی صورت گیرد و در صورت نیاز مداخلات دیگری نظیر روان درمانی فردی خانواده درمانی و موارد خاص درمان دارویی نیز صورت گیرد .

دیدگاه ها بسته شده است