کدام یک از مداخلات والدین میتواند باعث تشدید لکنت زبان گردد ؟

برای کمک به کودک ما به عنوان والدین چه کارهایی را میتوانیم انجام دهیم .؟
8 ژوئن 2018
برای درمان لکنت زبان کودک به چه درمانگری مراجعه کنیم ؟
8 ژوئن 2018

کدام یک از مداخلات والدین میتواند باعث تشدید لکنت زبان گردد ؟

کدام یک از مداخلات والدین میتواند باعث تشدید لکنت زبان گردد ؟

  • کامل کردن جملات کودک
  • دستپاچه کردن و وادار کردن و به تکمیل جملاتش
  • قطع کردن نا بجای گفتار کودک
  • انتقاد مکرر و اصلاح تلفظ صداها و کلمات کودک
  • شتابزدگی در زندگی روز مره
  • درخواست اینکه در حضور دوستان و وابستگان و یا همسایگان چیزی را تعریف کند .

دیدگاه ها بسته شده است