کاردرمانی کودکان از نوع ذهنی برای چه بیمارانی انجام می شود؟
8 ژوئن 2018
چه زمانی فرد به کمک گفتار درمانگر نیاز دارد؟
8 ژوئن 2018

کاردرمانی کودکان چگونه به کودک کمک می کند؟

کاردرمانی کودکان چگونه به کودک کمک می کند؟

کاردرمانی هنرارائه تمرین‌های کاربردی مناسب است که به منظور پیشگیری از ناتوانی و حل مشکلات حرکتی و ذهنی و کسب حداکثر استقلال عملکردی کودک بکار می رود.امتیاز کاردرمانی شرکت فعال فرد بیمار در فعالیتهای آن است.

دیدگاه ها بسته شده است